top of page

מטרות אגודת פנים חדשות

"למרות שהטיפול בילדים עם שסע בחיך ובשפה  וסוגים אחרים של לקויות פָּנים וגולגולת  השתפר באופן דרמטי,

ילדים רבים עדיין מקבלים טיפול שהוא נחות משמעותית מזה שאמור להיות מסופק להם". 

                                                                                                               (קריטריונים להערכת שסע, ACPA)  

לכן, מטרת העל שלנו היא:

להביא לכך שכל אדם בישראל שנולד עם שסע בחיך או בשפה ,או עם לקות בפנים או בגולגולת, יקבל את הטיפול הרפואי המיטבי.

לשם כך אנחנו חותרים:

  1. לשמש כגוף המרכז מידע, יעוץ, תמיכה, קישור וליווי למשפחות וליחידים הזקוקים לסיוע בתחום שסע בחיך ובשפה ולקויות פנים וגולגולת.

  2. לשמש כגוף על-מקצועי ורב-תחומי המאגד בתוכו את הידע והפעילות הנוגעים לתחום שסע בחיך ובשפה ובלקויות בפנים ובגולגולת ולשמש כמסגרת ארצית לקביעת סטנדרטים טיפוליים בארץ.

  3. לפעול לקידום מקצועי של תחום שסע בחיך ובשפה ולקויות בפנים ובגולגולת ולהקניית התמחויות מקצועיות בתחום הטיפול, במקצועות הטיפוליים השונים, ואף לפעול להקמת מסגרות מתאימות להתמחות בשיתוף אנשים פרטיים, איגודים מקצועיים ומשרד הבריאות.

  4. לפעול לקדם את זכויותיהם של המתמודדים עם שסע בחיך ובשפה או עם לקויות בפנים ובגולגולת או כל לקות אחרת.

  5. לשמש גוף מקצועי מקשר עם האיגודים המקצועיים והמוסדות הממלכתיים הקשורים בטיפול בשסע בחיך ובשפה ובלקויות בפנים ובגולגולת.

  6. לשמש גוף מייעץ לגופים הממלכתיים ולמסגרות הטיפוליות, אשר נותנים שירותים לציבור המתמודדים עם שסע בחיך ובשפה ועם לקויות בפנים ובגולגולת ולבני משפחותיהם.

  7. לעסוק בהדרכה ובהענקת מידע לציבור, למסגרות האבחוניות והטיפוליות ולגופים הממלכתיים על אודות שסע בחיך ובשפה ואודות לקויות פנים וגולגולת.

  8. לארגן הרצאות, ימי עיון וכנסים שמטרתם קידום הידע האישי והמקצועי בתחום של טיפול בשסע בחיך ובשפה ובלקויות פנים וגולגולת.

  9. לשמש גוף ישראלי המייצג בארץ את הגופים המקצועיים הבין לאומיים ומשמש כגוף מקשר בין הארגונים.

bottom of page